Aplikační zprávy

 • modul 2150 včetně bateriového modulu a senzoru

  Monitoring průtoku odpadní vody v Dánsku

  Klíčovými součástmi této studie byl průtokoměr 2150 s připojeným modem modulem 2103. Hlavním cílem studie byl měření průtoku pro určení přítoku a infiltrací do odpadní vody.

 • 4700 stacionární vzorkovač

  Monitoring průmyslového areálu

  Dva vzorkovače Isco 4700 byly použity pro monitoring odpadní vody v průmyslovém areálu v Německu. Vzorkovače jsou umístěny ve venkovním,velmi agresivním prostředí.

 • 6712_FULLSIZE přenosný vzorkovač

  Monitoring průmyslových vod pomocí přenosného vzorkovače 6712

  Jedná se o kompletní monitoring na vzdáleném místě. Srdcem stanice je automatický vzorkovač 6712 na který je připojen modul 700 pro měření průtoku, dále multiparametrální sonda pro měření několika fyzikálně chemických parametrů a srážkoměr.

 • Odpadní vody 3

  Aktivní monitoring odtoku dešťových vod

  Jedná se o monitorovací stanici složenou ze vzorkovače 6712, měření průtoku,multiparametrální sondy, srážkoměru a to vše napájeno baterií dobíjenou solárním panelem. Jednotlivé komponenty jsou připojeny na propojovací modul 2105 s modemem. Data jsou přenášena na server.

 • ADFM Pro20

  Měření průtoku na odtoku z ČOV

  Měření průtoku pomocí průtokoměru s pulzním Dopplerem Isco ADFMPro 20. Tento odtok je problematický, jelikož zde může dojít ke vzdutí recipientu a navíc je zde nepravidelné rychlostní pole. V profilu dochází k velkým změnám mezi bezdeštným průtokem a průtokem za přívalových dešťů.

 • HotTap měření průtoku II

  Měření průtoku v zaplněném potrubí při různých podmínkách

  Existuje mnoho ČOV, kde je odtok řešen gravitačně. V případě zvýšení hladiny recipientu nemůže docházet k odtoku, a proto bývá gravitační odtok uzavřen a voda je přečerpávána čerpadly. Pro měření průtoku za obou stavů je velmi obtížné najít přístroj. Jelikož se jedná o zaplněné potrubí, byl použit systém s pulzním Dopplerem Isco ADFM HotTap.

 • HotTapB

  Monitoring průtoku s komplikovanou hydraulikou a velkou aerací

  Omezené množství přímých úseků potrubí, aerace způsobená množstvím čerpacích stanic, největší přečerpávací systém s 69 čerpacími stanicemi a 13 stanic upravujících tlak – řešením pro měření průtoku byl systém s pulzním Dopplerem Isco ADFM HotTap.

 • Průtokoměr 2150 v šachtě

  Studie přítoků a infiltrací pomocí Isco průtokoměrů

  V době velkých dešťů dochází k přítoku a infiltraci balastních vod do odpadních vod. Jedná se množství vody, které dvojnásobně převyšuje kapacitu ČOV. Pro monitoring situace byly použity průtokoměry 2150, měřící rychlost na základě Dopplerova jevu a výšku hladiny, a srážkoměry Isco 674. Data byla zpracována softwarem Flowlink.

 • průtokoměr ADFM Pro20 Canister

  Monitoring velkých potrubí pro zamezení přetížení balastními vodami

  Isco ADFM Pro20 jako nástroj pro sledování přítoku a infiltrace balastních vod ve velkých potrubích. Studie prokázaly velké množství čistých podzemních a povrchových vod, které se dostávají do stokové sítě. Při přetížení kanalizační sítě hrozí, že se odpadní vody dostanou do životního prostředí, případně, že mohou kontaminovat vody podzemní.

 • Avalanche mobilní vzorkovač s chlazením vč baterie a vozíku

  Simultánní vzorkování povodí - odlehčení

  V tomto případě se jedná o monitoring vlivu odlehčení na povodí. Mobilní vzorkovače s chlazením Teledyne Isco Avalanche jsou propojeny s průtokoměry a telemetrií. Jeden řídící vzorkovač vždy vyšle povel ostatním vzorkovačům, aby byly vzorky na několika místech odebrány zároveň.

předchozí 1 2 další

Stránka 1 z 2